Vận động viên

Nguyễn Trần Minh Thái

27/01/1996

Nguyễn Trần Tấn Duy

20/10/2003

Nguyễn Trần Tuấn Hiệp

07/05/2001

Phạm Thị Hương Giang

08/12/1988

Phạm Thị Quỳnh Trang

05/06/1988

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com